Forslag: Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø

Forslag til en ny kurs for trængt skovnatur af Rune Engelbreth Larsen & Peder Størup.

Forslaget er til afstemning i Danmarks Naturfredningsforening den 22. november på efterårets Repræsentantskabsmødet. Vi har valgt at offentliggøre det på forhånd af to grunde: 1) Det er relevant for belysningen skovenes stærkt ugunstige tilstand såvel som 2) forfladigelsen af nationalparkernes naturindhold, hvilket berører mange flere end medlemmerne af Danmarks Naturfredningsforening.

Forslaget er stillet af Rune Engelbreth Larsen & Peder Størup,  personligt valgte medlemmer af Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab.

Forslag: Danmarks Naturfredningsforening skal være mere offensiv og proaktiv på naturens vegne og som led heri lancere forslag til et stort naturområde med landets vandrigeste sø, urørt skov og helårsgræsning: Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø. Dels for at få natur og biodiversitet ind i nationalparkdebatten, der er kørt af sporet og underprioriterer naturen, og dels for at tage hul på kravet om en meget stærkere indsats for meget mere naturlig urørt løvskov i Danmark, hvor skovene er i en miserabel naturtilstand – også statsskovene.

naturnationalpark-gribskov

Baggrund: Sårbare danske skove i »stærkt ugunstig« tilstand

Biodiversiteten er i alarmerende tilbagegang, og med enkelte undtagelser forarmes naturen over en bred kam. Som led i den vifte af tiltag, der skal løfte opmærksomheden og aktivere det politiske niveau, foreslås en konkret kampagne for et naturreservat, der dels kan sætte fokus på problemet i almindelighed, og dels eksemplificere tabet af biodiversitet et af de steder, hvor det er værst: i skovene. De danske skove og arterne, der knytter sig til dem, er trængte som aldrig før, og ved at foreslå et sammenhængende naturreservat, der omfatter Gribskov, kan en tiltrængt debat om problemerne ved Naturstyrelsens statslige skovbrug rejses, og en række centrale løsningsforslag eksemplificeres.

I det konkrete forslag er det afgørende at få Esrum Sø inddraget og gøre en mere aktiv indsats for at sikre søen bedre mod næringsstofbelastning – f.eks. er fosforkoncentrationen øget mærkbart de seneste 30 år. Esrum Sø rummer en stor artsrigdom og er studeret og beskrevet i detalje internationalt gennem mere et århundred, og som sådan en vigtig naturperle at få med i et ambitiøst naturreservat.

 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet: Bevaringsstatus for naturtyper og arter Når dette forslag imidlertid gør særlig meget ud af at eksemplificere den trængte biodiversitet i skovnaturen, skyldes det ikke bestræbelsen på at nedprioritere anden natur, men at supplere den generelle kamp for en rigere natur i større balance ved at rette opmærksomheden mod skovene, fordi den danske stat råder over meget store skovarealer og således har en oplagt mulighed for at gøre en afgørende forskel. Og det haster. Således konstaterede DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i marts 2014, at sårbare skovtyper er i 100 procent »stærkt ugunstig tilstand«. Ret meget ringere kan det ikke stå til.

Nærværende forslag udtrykker således også en kritik af Naturplan Danmark, ifølge hvilken der kun skal udlægges yderligere 250 hektar af statens 120.000 hektar skov til urørt skov; men på den anden side tager forslaget dog også regeringen på ordet, idet naturplanen jo tilkendegiver nødvendigheden af »bedre og mere sammenhængende natur«, hvilket nævnes adskillige gange.

Læs mere om forslaget her: Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø