BREAKING: Ny natur – og biodiversitetspakke klar

Så begynder det for alvor at ligne noget. “Ny aftale sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Aftalen er et historisk løft til naturen, der vil betyde flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.”

Natur – og biodiversitetspakkes målsætning:

– 15 naturnationalparker
– 75.000 hektar urørt skov
– Biodiversitetsråd

– Revision af eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet

Der skal selvfølgelig meget mere til, men dette er et vigtigt første skridt. Regeringen fortjener ros for, at starte processen op der skal vende tilbagegang til fremgang for vores natur og arter.

“FAKTA: Det indeholder natur- og biodiversitetspakken

  • I natur- og biodiversitetspakken er der afsat 888 mio. kr. til udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter.
  • For de afsatte midler vil det fx være muligt at nå et samlet areal på knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af skønsmæssigt 13 nye naturnationalparker, så der samlet set vil være op til 15 naturnationalparker i Danmark.
  • Urørt skov skaber gunstige vilkår for forskellige arter og gavner biodiversiteten, og i naturnationalparker kan plante- og dyrelivet få lov at udfolde sig på mere naturlige præmisser.
  • Aftaleparterne er endvidere enige om at etablere et biodiversitetsråd, hvortil der afsættes fire mio. kr. årligt i 2021-2024.
  • Aftaleparterne er enige om at igangsætte en gennemgang af den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet mhp. at understøtte hensigtsmæssige rammer for realiseringen af natur- og biodiversitetspakken samt klare rammer for den fortsatte udvikling af naturen og biodiversiteten i Danmark. Aftaleparterne er enige om at drøfte den langsigtede udvikling på naturområdet med afsæt i forståelsespapiret og et konkret oplæg fra regeringen, herunder evt. lovgivningsmæssige tiltag på området.
  • Aftalepartierne er desuden enige om at afsætte 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber mv”