Dalene ved Resenbro er nu fredet – i alt 565 hektar er sikret varig beskyttelse

Et enestående naturområde med en dramatisk geologi er nu sikret for eftertiden ved Silkeborg

§ 1 Fredningens formål

Fredningen har til formål
  • at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende skovdækketlandskab afbrudt af golfbane, dyrkede marker, hede, overdrev ogsøer,
  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmuligheder for plante- og dyreliv, blandt andet ved at området ikke fragmenteres, og at eksisterende naturområder beskyttes og sikres sammenhæng og særligt i relation til matr.nr. 6nt Hårup By, Linå at udvikle lysåben natur til understøtning af Natura 2000-område N57 (H181) Silkeborgskovene,
  • at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling af disse,
  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem,
  • at skabe grundlag for naturpleje, og
  • at medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus.
Danmarks Naturfredningsforenings omtale af fredningen: Ny fredning sikrer naturskønt område i Silkeborg

Fredningsafgørelsen kan downloades her:
Fredningsafgørelse Dalene ved Resenbro
Området ligger ved Resenbro i Silkeborg Kommune. Vil man besøge området, så brug Hårup Sande som pejlemærke, da der er gode parkeringsmuligheder ved den gamle ringvej/Linåvej. God fornøjelse.

 

Følgende billeder er fra nogle af de mange besigtigelser gennem de otte år.