Danskere ligeglade med natur? Read more

Danskere ligeglade med natur?

Af Albert Steen-Hansen, medlem af bestyrelsen for Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland, LANDBRUG: I biobrændslens, gyllens og tegnebogens hellige navn har vi i efteråret 2007 og foråret 2008 været vidne til den største kollektive naturødelæggelse nogen sinde. Ifølge Fødevareministeriets statistik er halvdelen af de braklægningsarealer, som blev udlagt i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse 1992, pløjet op […]

Nedtur for braknatur fortsætter Read more

Nedtur for braknatur fortsætter

Skrevet af Peder Størup Resterne af den braklagte natur kan med fødevarerminister Eva kjær Hansen billigelse sprøjtes og gødes fra 15 Juli. Regeringens manglende vilje til at redde disse naturarealer må betragtes med største alvor. Brakmark placeret på §3 beskyttet strandeng, der blevt søgt om braklægningsstøtte til arealet i 2007. Hvor mange lignende arealer står […]

kvælstofbelastning af naturområderne Read more

kvælstofbelastning af naturområderne

En undersøgelse af udvalgte Natura 2000 områder i Østjylland har vist en forhøjet kvælstofbelastning af områderne. I alt 26 naturområder er undersøgt, og mange har værdier der ligger højere end tålegrænserne. Gødningen fra luften stammer dels fra omkringliggende husdyrbrug, dels fra den langtrækkende forurening hvor også trafikken er en stor synder. Det fremgår af dagens […]

Peter Gæmelke skal have ros Read more

Peter Gæmelke skal have ros

Skrevet af: Peder Størup Bragt i Jyllandsposten den 13 juli I Miljøministeriets nye positive kampagne HOLD DANMARK RENT – virker det som noget af et paradoks, at det er Peter Gæmelke, som skal være organisationens talsmand, en talsmand, som repræsenterer den største forurener af dansk natur – landbrugsindustrien. Peter Gæmelke skal dog have ros for […]

Biobrændstof har alvorlige konsekvenser Read more

Biobrændstof har alvorlige konsekvenser

Verdens produktion af biobrændstof er skyld i 75 procent af prisstigningen på basale fødevarer Rapport fra verdensbanken er i direkte modstrid med udtalelser fra den danske EU-kommisær Marianne Fischer Boel, som hårdnakket har påstået at fødevarer stigningen og produktionen af biobrændstof ikke er skyld i prisstigningerne, udover nogle få procent. Følgerne af den manglende vilje […]

Bekymring om brakjord Read more

Bekymring om brakjord

Af Troels Lund Poulsen miljøminister (V) Offentliggjort 24.06.08 i Jyllandsposten PEDER STØRUP skriver i JP 19/6, at landbrugsindustrien går langt over stregen i jagten på jord og henviser til Fødevareministeriets rapport, der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op efter ophøret af EU’s brakforpligtelse. Jeg er enig i, at tallet er bekymrende […]

Århus er bekymret for grundvandet Read more

Århus er bekymret for grundvandet

Tekst og foto Peder Størup Opdyrkning af brakmarker udgør en trussel mod drikkevandet. Århus Teknik og Miljø udtaler, at »ophævelsen af braklægningen er en så drastisk ændring i dyrkningspraksis, at kommunen må revurdere de gældende planer med henblik på at vurdere, om der er behov for supplerende modforanstaltninger«. Der er ingen tvivl om at bekymringerne […]

Read more

Konstruktive løsninger

Konstruktive løsninger på fødevarerkrisen, som også vil hjælpe vores natur Jeg er klar over, at følgende forslag kan fremkalde protester fra landbrugets side, men landbruget er nødt til at erkende, at dets rolle har ændret sig meget. Der er bred enighed om, at landbruget er blevet til industrivirksomheder. Derfor er det også rimeligt at stille […]

Read more

Dødsstødet for livet på brakmarkerne

Tekst og foto Peder Størup Fødevarerministeriet har besluttet af give tilladelse til at brakmarkerne må slåes i juni måned eller afgræsse. Afgræsning kan være udmærket såfremt den ikke er for intensiv, men at markerne må slåes til høslet er en katastrofe for dyrelivet. Lige nu er ynglesæsonen på sit højeste, og markerne rummer harekillinger, rålam […]

Bevidstløs inddragelse af jord Read more

Bevidstløs inddragelse af jord

Af Peder Størup 82.000 hektar Nu hvor fødevareministeriet er kommet med en opgørelse der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op, begynder vores miljøminister at udtrykke bekymring. Desværre vil han først se nærmere på ødelæggelserne til efteråret – med den hastighed, oppløjningen hidtil er foregået med, er der til den tid nok […]

Pesticider kan være grunden til biernes død Read more

Pesticider kan være grunden til biernes død

Tekst og foto Peder Størup Miljøstyrelsen burde måske overveje forsigtighedsprincippet. Der er grund til at være bekymret, ikke kun for vores honningbier, men også for vores vilde insekter generelt. Hvilken betydning har brugen af de omtalte pesticider, for de 20.000 kendte Danske insektarter ? Artikler fra Ingeniøren: 2009: Bier og sommerfugle uddør Pesticider har taget […]

Ingen upåvirkede vandløb i Danmark Read more

Ingen upåvirkede vandløb i Danmark

Ingen danske vandløb rummer den nødvendige fysiske og kemiske kvalitet til at fungere som rollemodeller for den beskyttelse og forbedring af vandløbene, som EU’s vandrammedirektiv kræver. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Vandløb i Litauen, Estland og eventuelt Polen kan i et vist omfang komme på tale som […]

Motorvejen ved Silkeborg – myter og virkelighed Read more

Motorvejen ved Silkeborg – myter og virkelighed

Af Peder Størup. Bragt i JP Århus den 27.05.08 I den genopstående diskussion af Kombilinjens konsekvenser for Silkeborg fremstiller nogle modstandere af denne scenarier og konsekvenser, som forekommer stærkt overdrevne og i nogle tilfælde direkte forkerte. Eksempelvis påstås det, at forureningen vil forværres, at støjniveauet vil stige, og at de fredninger, der berøres af Kombilinjen, […]

Landmand sprøjter i fredet højmose Read more

Landmand sprøjter i fredet højmose

Fra DN En industrilandmand i Østhimmerland har stik imod alle regler gødsket, sprøjtet og sået græs klos op ad Tofte Mose, der udgør den sydlige halvdel af Danmarks største fredning. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har anmeldt ulovlighederne til Aalborg Kommune, som straks har påbudt landmanden at stoppe sin såning. Som et led i Danmarkshistoriens største og […]

Folketinget strammer kravene til miljøsyndere Read more

Folketinget strammer kravene til miljøsyndere

Det er lykkedes miljøminister Troels Lund Poulsen (V) at opnå tilslutning fra alle Folketingets partier til en stramning af miljøreglerne. Stramningen betyder skærpede krav til genopretning af ødelagt natur, vandmiljø og grundvand – for de største skadevolders egen regning. Samtidig indføres et ubetinget ansvar for skader som følge af forureninger – også selv om der […]

Folketinget 14 maj Read more

Folketinget 14 maj

Af Peder Størup Det var meget klar tale vi oplevede fra folketingets talerstol den 14 maj. Ida Auken (SF) gjorde opmærksom på de triste ødelæggelser ved Silkeborg. Men det mest befriende var nok, at høre den konservative miljøordføre Per Ørum Jørgensens bekymring for vores miljø, som følge af landbrugets miljøbelastninger. Det giver mig lidt af […]

Landbrugsindustrien er gået langt over stregen Read more

Landbrugsindustrien er gået langt over stregen

Af Peder Størup Svar til Peter Gæmelkes indlæg (Ingen mad i tanken) bragt den 8/5 i JP Holdningen i fødevarerindustrien er klar: Omsætning går forud for alle andre hensyn. Landbrugsindustrien er gået langt over stregen i jagten på jord –det jeg oplever i landområderne, er faktisk en bevidstløs inddragelse af jord som det fremgår af […]

Peter Gæmelke fordrejer sandheden Read more

Peter Gæmelke fordrejer sandheden

Bragt i Jyllands-Posten 4 maj Sandheden forties I TV2 nyhederne kl. 19 den 19. april udtaler Peter Gæmelke, (præsident, landbrugsrodet) at vi i Danmark ikke bruger korn til energi, men han fortier, at vi sidste år dyrkede et areal svarende til 1000 kvadratkilometer eller ca. 130.000 fodboldbaner med afgrøder, der bliver brugt til brændstof i […]

Hul i naturbeskyttelsesloven Read more

Hul i naturbeskyttelsesloven

Bragt i Politiken 2 maj 2008 I dette forår viser det sig med al mulig tydelighed, at naturbeskyttelsesloven reelt er sat ud af funktion, når landbruget vil have mere jord under plov. Det er blevet meget klart med opdyrkningen af brakmarkerne. Kort sagt er svineproducenter bedre beskyttede end sjældne planter, fugle og dyr i den […]