Read more

Vildspor – på besøg hos Peder Størup

RADIO4 – Programmet VILDSPOR – hver lørdag fra kl. 10-12. Rasmus Ejrnæs forsker i biologi på Aarhus Universitet og er vild med naturen. Faktisk så meget, at han ville ønske, at vi mennesker bare ville give den plads til at folde sig ud. Hver lørdag inviterer han dig ud i naturen med de to biologer […]

Read more

Ny vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper

Opdateret og forbedret vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper. Vejledningen er særligt rettet mod kommunerne, der administrerer § 3-beskyttelsen. Beskyttelsen efter § 3 gælder for søer og udpegede vandløb samt heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske overdrev og omfatter ca. 10 % af Danmarks areal fordelt på omkring 300.000 registrerede arealer. Beskyttelsen er derfor […]

Read more

Rødlisten: De vilde bier er i tilbagegang

Alle vores 292 danske arter af bier er nu rødliste vurderet. Udviklingen er bekymrende for 90 af arterne er 56 % vurderet til at være i tilbagegang.  Orange Jordbi (Andrena marginata) Rødlistet som truet (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Foto Peder Størup. Som en del af […]

Read more

Den danske Rødliste 2019

Den danske Rødliste 2019 er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er – gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske natur. For […]

Read more

Regeringen: Nu skal det være slut med at sprøjte og pløje naturarealer

Naturbeskyttelse.dk mener: Stop for gødskning, sprøjtning og omlægning af de naturbeskyttede arealer, kan forhåbentlig skabe ro om, og sikre en mere stabil udvikling og en forvaltning der har natur som formål. Naturbeskyttelse.dk satte første gang fokus på problemet med ødelægge af beskytte arealer i 2008 og 2009, hvor det blev dokumenteret at i tusindvis af […]

Read more

Insect declines and why they matters – Dave Goulson

Den i medierne omtalte rapport af Dave Goulson om grunden til insekternes tilbagegang i Storbritannien kan downloades herunder. Forholdene i Danmark og Storbritannien er i en vis udstrækning sammenlignelige. Bortset fra, at 57 % af Danmarks arealer er under plov, mod 26 % i  Storbritannien. På side 11 og 12 kan man læse  forfatterens vurdering […]

Read more

Markant fald i mængden af dødt ved i skovene

Dødt ved er afgørende for en høj biodiversitet i skovene. Til trods for, at det igen og igen er blevet sagt af forskerne, så er mængden af dødt ved igen faldet. Det fremgår af den seneste Skovstatistik for 2018. Tilføjelse 29 februar 2020: Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort […]

Read more

Grund til optimisme på naturens vegne?

Topmødet om naturen på Marienborg den 4 november. Naturbeskyttelse.dk mener: Statsministeren melder ret kontant og direkte ud om behovet for at gøre noget for naturen – det er meget positivt, og det virker oprigtigt. Men ord gør det ikke. Spørgsmålet er, om regeringen og støttepartierne reelt er klar til at skaffe midlerne og levere den […]